SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

50 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Make your results visible

GRANT Journal
Peer-Reviewed Scientific Journal


  • publish results of your scientific work
  • make sufficient publicity
  • publish research reports
  • share current outputs of your activities


SCIRESCO is used by...

Alphabetical list:

Akademie múzických umění v Praze
Akademie věd České republiky
Akademie výtvarných umění v Praze
Berg & White, s.r.o.
Bulgarian Academy of Sciences
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
College of Management
ČADUV
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Eurocentrum Liberec
IATED
In Form Slovakia, s.r.o.
Inštutút mediológie a politológie MEDIATIKA
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Katedra psychologie Pedagogická fakulta univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem
Magnanimitas
Masaryk University, Faculty of Economics and Administration
Masarykova univerzita
Matej Bel University Banská Bystrica
Mendelova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání
Moravská vysoká škola Olomouc
Nikolaus Copernicus University in Torun
Ostravská univerzita v Ostravě
Ostravská unvierzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra slavistiky
Philosophical Faculty of Palacký University Olomouc and Department of Applied Economics
Policejní akademie České republiky v Praze
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Projekt CONSENT (GA 244643)
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
Psychologický ústav, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
SEKURKON s.r.o.
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SMART Project (GA 261727)
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
Studentská unie Technické univerzity v Liberci
Technická fakulta ČZU v Praze
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Liberci
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
University of Žilina, Slovak Republic
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Uniwersytet Szczeciński
Vědecké sdružení pro otázky podnikání INCEPTUM
Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
  • stay informed about virtual conferences
  • conferences, branches by choice
  • conference invitations by email - here

NEW ADDITIONAL INVITATIONS

Czech Institute of Academic Education z.s.

VIRTUAL International Academic Conference on the Global Impact of the Coronavirus COVID-19 on Society

Please Join Us to an international academic conference designed for scientists, educators and PhD students: VIRTUAL International Academic Conference on the Global Impact of the Coronavirus COVID-19 on Society

Dates:

24.09.2021 - 24.09.2021

Category: Safety, Crisis Management, Tourist Traffic, History, Culture, Theatre, Film, Music, Dancing, Transportation , Ecology, Economy, Banking, Finance, Philosophy, Sociology, Human & Social Sciences, Informatics, Information Technology, Medicine, Health Service, Logistics , Media , Economy , International Relations, Sciences of materials , Sciences of earth , Pedagogy , Politics , Law , Other, Psychology, Philology, Czech Institute of Academic Education z.s., September 24, 2021

 Conference Series LLC Ltd

11th European Epidemiology & Public Health Congress

ME Conferences standardize its warm welcome to 11th European Epidemiology and Public Health Congress which is a Webinar and it is going to be held during June 25, 2021. On behalf of its organizing committee assembles all the renowned epidemiologists, nutritionists, health care experts, researchers, physicians, doctors, talented young scientists and student communities from worldwide under a single roof and present new scientific innovations in the field of epidemiology.

Dates:

25.06.2021 - 25.06.2021

Category: Medicine, Health Service, Conference Series LLC Ltd, June 25, 2021

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

ERIS21: Aktuální problémy distanční výuky

Organizační výbor konference zve na online konferenci ERIS21: Aktuální problémy distanční výuky, která se koná 28.6.2021. Konference svými tématy reaguje na nové výzvy a problémy, které se objevily v souvislosti s distanční výukou. Témata konference, důležité termíny, přihlášku a informace o sborníku z konference naleznete na webových stránkách: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/ustav-primarni-preprimarni-a-specialni-pedagogiky/novinky-a-udalosti/konference-eris-21

Dates:

28.06.2021 - 28.06.2021

Category: Sociology, Human & Social Sciences, Informatics, Information Technology, Pedagogy , Psychology, Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, June 28, 2021

 Nursing Conference 2021

Nursing conference

Nursing Committee cordially invites all the interested and enthusiastic participants across the globe to its prestigious "29th International Conference on Nursing and Health Care" to be held during July 14-15, 2021. Which highlights the theme “Risk assessment of COVID-19 towards Nursing”

Dates:

14.07.2021 - 15.07.2021

Category: Medicine, Health Service, Nursing Conference 2021, July 14, 2021

 Conference Series LLC Ltd

2021 World Neuroscience and Psychiatry Conference

Episirus Scientifica welcomes you to attend 2021 World Neuroscience and Psychiatry Conference (2021WNPC) held during November 19-20, 2021 at Bangkok, Thailand with the theme “Emerging trends in Neuroscience and Psychiatry”. This international meet anticipates hundreds of participants including keynote speakers, Oral presentations by renowned speakers and poster presenters besides delegates around the world. This conference perhaps a giant event that creates an ideal platform to share expertise addressing current advancements involved in Neuroscience, Psychiatry and Neurology. It will be a wonderful opportunity for all the delegates as it provides an international networking opportunity to collaborate with the world-class Neurology, Mental Health and Medical Associations. Episirus Scientifica holds the 2021 World Neuroscience and Psychiatry Conference (2021WNPC) during November 19-20, 2021 in Bangkok, Thailand as one of the event that brings together eminent neurologists, psychiatrists, psychologists and neuroscientists experiences from different countries and exchanges their views through scientific discovery, interactive sessions, keynote lectures, workshops and offers exceptional sessions, presentations with great education and networking opportunities for all levels of academic professionals and with leaders in the field of neurology, neuroscience, psychiatry and psychology. The conference will be organized around the theme ‘Melioration in Innovations with advancement in Mental Health and Neurology. Scientific Sessions: Neuroscience and Neurology Mental Plasticity & Development Stress Neuroscience and the Neurobiology Neurosurgery Brain Injury Stroke and Trauma Neurochemistry Neuropharmacology Neuroendocrinology Neuroimaging Controversies in Neurology Psychiatry Neurological Disorders Paediatric Neurology Psychology Adult Neurogenesis and Cell Biology Ageing and Dementia, Alzheimer Disease Target Audience Neurologists, Neurosurgeons, Neuroscientists, and Researchers Neurology Faculty and Students Doctors and Scientists Universities, Associations, and Societies Students and Research Scholars Business Delegates Product Manufacturer Psychiatrists and Psychologists

Dates:

19.11.2021 - 20.11.2021

Category: Conference Series LLC Ltd, November 19, 2021