SCIRESCO

SCIRESCO | scientific university conferences in one place…

university conferences | scientific workshops

English   CZ

MENU

The SCIRESCO database has collected

113 invitations of scientific events,

conferences, workshops.

TIME-NEAREST CONFERENCE

Conference Invitation

QUAERE - Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants 2024, vol. XIV.

  • June 24 - 26, 2024
  • Interdisciplinary Scientific Conference for PhD. students and assistants
  • Call For Papers

 


Detail of the conference

Detail of the conference: display all conferences in the SCIRESCO database

DETAIL OF THE CONFERENCE

Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Člověk, stavba, územní plánování 17 (ČSÚP 17)

Tradičně pořádaná konference Katedry urbanismu a územního plánování je určena zejména vědecko-výzkumným pracovníkům, studentům doktorských studijních programů, pracovníkům veřejné správy, odborníkům z praxe, ale též zástupcům firem a představitelům občanské společnosti – kteří jsou zváni zejména k diskusi nad konferenčními příspěvky.

Konference má tři hlavní témata: územní plánování, člověk a stavba. Podrobněji těmito tématy rozumíme následující:

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
urbanismus, územní plánování, veřejný prostor, územně-plánovací legislativa, krajinný ráz, využití území, širší souvislosti dopravní a technické infrastruktury, urbanistická teorie, územně-informační systémy


ČLOVĚK
vztah člověk a město, resp. společnost a území, prostorová artikulace sociálních procesů, sociální geografie, účast veřejnosti v procesu plánování, role institucí a organizací v procesu plánování a výstavby

STAVBA
městotvorná architektura, památková péče, industriální dědictví, zkušenosti ze stavebně-plánovací praxe, design veřejných prostranství


Od osmého ročníku (2014) prochází všechny přijaté a na konferenci přednesené příspěvky recenzním řízením. Vybrané kvalitní příspěvky, vyhovující kritériím na odborný text, jsou otištěny ve sborníku, který je od roku 2019 zařazen v databázi SCOPUS jako conference proceedings. Proto je kladen větší důraz na vědeckou úroveň příspěvků i na publikační etiku.

Main organise:

Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Town where the conference is held:

Praha, Czech Republic

Dates:

09.11.2023 - 09.11.2023

Conference web:

csup.uzemi.eu

Subject specialisation of the conference:

History, Culture, Building Industry

Parameters of the conference:

scientific
for Ph.D. students
scientific and programme committee
receipt of contribution fees
volume with ISBN after termination
reviewed volume
collected papers will be further published
attendance fee


Added on: 11. May 2023 v 00:00

Category:

History, Culture, Building Industry, Katedra urbanismu a územního plánování, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, November 09, 2023